regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego firmy TALUX. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. Informacje podstawowe
Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma:
TALUX - Lucjan Talma
ul. Zbąszyńska 4
91-342 Łódź

NIP: 725-001-13-04
tel. 601 345 222

§ 2. Prezentowana oferta
- Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
- Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, wycofywania niektórych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego uprzedzania Klientów o tym fakcie.
- Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.

§ 3. Czas realizacji zamówień
- Czas realizacji zamówienia zostanie podany w momencie potwierdzania zamówienia. Dla towarów znajdujących się w magazynie wynosi maksymalnie 2 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia.

§ 4. Formy płatność
- Płatność za zamówione towary następuje poprzez przedpłatę na konto Sprzedawcy podane w emailu z potwierdzeniem zamówienia.
- Istnieje możliwość wysłania towaru "Za pobraniem" pod warunkiem dokonania przedpłaty w wysokości 15% wartości zamówienia.
- Płatność kartą płatniczą/kredytową jest możliwa jedynie w przypadku odbioru towaru w naszym sklepie w Łodzi.

§ 5. Warunki oraz koszty dostawy
- Wysyłka zamówionych towarów następuję poprzez firmę kurierską wybraną przez Sprzedawcę.

§ 6. Realizacja zamówienia
- Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane.
- Ewentualne rabaty zostaną naliczone w momencie potwierdzania zamówienia.
- Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
- Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą TALUX Lucjan Talma w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 7. Dostawa i odbiór zamówionego towaru
- Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia

§ 8. Potwierdzenie zakupu
- Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o podanie numeru NIP w polu Komentarz przy zatwierdzaniu zamówienia.

§ 9. Zwroty
- Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (wraz z późniejszymi zmianami) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

§ 10. Ochrona danych osobowych
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Administratorem danych osobowych w naszym sklepie internetowym jest:
TALUX - Lucjan Talma
ul. Zbąszyńska 4
91-342 Łódź

NIP: 725-001-13-04
tel. 601 345 222

zwanym dalej Administratorem.

Przedmiotem przetwarzania danych osobowych są: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy (w przypadku firm), numer NIP (w przypadku firm), dane adresowe związane z płatnością i wysyłką (ulica z numerem, kod pocztowy, miejscowość) oraz adres IP.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy sprzedaży.

Odbiorcami danych osobowych są: obsługa sklepu, firmy realizujące usługi pocztowe lub kurierskie (w celu wysyłki zamówień), podmioty prowadzące działalność płatniczą (w celu realizacji płatności, zwrotów i innych rozliczeń).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży oraz przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz na czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych, regulowanych odrębnymi przepisami.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo:
• do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie
• do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organów nadzorujących
Z tych praw można skorzystać, składając wniosek do Administratora Danych Osobowych, którego dane podane są powyżej.

§ 11. Postanowienia końcowe
- Właściciel sklepu ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. Informacje o planowanych zmianach zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie sklepu na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Aktualny regulamin sklepu firmy TALUX jest dostępny na stronie internetowej sklepu.
- W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Niniejszy regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza żadnych obowiązujących przepisów prawa.